අප පාසලට ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ දායකත්වයෙන් සහ ‌දකුණු ‌කොරියාවේ ‌වෙසෙන ආදී සිසුන්ගෙන් ත්‍රී ‌රෝද රථයක් පරිත්‍යාග ‌‌‌‌‌‌කෙරේ. 

2018-06-12 වන දිනඅප පාසලට ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ දායකත්වයෙන් සහ ‌
දකුණු ‌කොරියාවේ ‌වෙසෙනආදී සිසුන්ගෙන් ත්‍රී ‌රෝද රථයක් පරිත්‍යාග ‌‌‌‌‌‌කෙරේ. 

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *