ශිෂ්‍ය නායක නිළ ලාංඡන පැළඳවීම-2018-06-05

ශිෂ්‍ය නායක නිළ ලාංඡන පැළඳවීමේ උත්සවය 2018 ජුනි මස 05 වන දින ඉතා උත්කර්ෂවත් අන්දමින් අප විද්‍යාලයේ රැස්වීම් භූමියේදී පැවැත්වුණි.ඒහිදී නිළ ලාංඡන ලබා ගත් සිසු සිසුවියන් කිහිප ‌දෙනෙකු ‌මෙහි දැක්වේ.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *