අප පාසලට ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ දායකත්වයෙන් සහ ‌දකුණු ‌කොරියාවේ ‌වෙසෙන ආදී සිසුන්ගෙන් ත්‍රී ‌රෝද රථයක් පරිත්‍යාග ‌‌‌‌‌‌කෙරේ. 

2018-06-12 වන දිනඅප පාසලට ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ දායකත්වයෙන් සහ ‌
දකුණු ‌කොරියාවේ ‌වෙසෙනආදී සිසුන්ගෙන් ත්‍රී ‌රෝද රථයක් පරිත්‍යාග ‌‌‌‌‌‌කෙරේ. 

ශිෂ්‍ය නායක නිළ ලාංඡන පැළඳවීම-2018-06-05

ශිෂ්‍ය නායක නිළ ලාංඡන පැළඳවීමේ උත්සවය 2018 ජුනි මස 05 වන දින ඉතා උත්කර්ෂවත් අන්දමින් අප විද්‍යාලයේ රැස්වීම් භූමියේදී පැවැත්වුණි.ඒහිදී නිළ ලාංඡන ලබා ගත් සිසු සිසුවියන් කිහිප ‌දෙනෙකු ‌මෙහි දැක්වේ.