2018 වර්ෂය සඳහා 6 ෙශ්‍ර්ණියට සිසුන් බඳවා ගැනීම

2018 වර්ෂය සඳහා 6 ෙශ්‍ර්ණියට සිසුන් බඳවා ගැනීම 2018 ජනවාරි මස 26 වන දින විද්‍යාලීය ප්‍රධාන ශාලාෙව්දී පැවැත්වුණි.ෙමහිදී  7  ෙශ්‍ර්ණිෙය් සිසුන් විසින්  නැටුම් ,ගීත අාදිෙයන් එම දරුවන් සතුටු කිරීමට  ෙයදුණු අවස්ථා ෙමහි දැක්ෙව්.

  • speech of the principal

 

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *